اینجا باران استان گیلان اخبار اجتماعی

اینجا: باران استان گیلان اخبار اجتماعی

دست کشور عزیزمان ایران در برابر هرگونه اقدام آمریکا در مورد برجام باز است / ولایتی

مشاور مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی در مورد تصویر العمل کشور عزیزمان ایران در صورت خروج آمریکا از برجام گفت: دست جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران باز ا..

ادامه مطلب